Swap.lt naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinės svetainės www.Swap.lt (toliau – Swap.lt) veiklą vykdo UAB „Baltic arrow“, juridinio asmens kodas 304323502, buveinės adresas Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius, registruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė).

1.2. Šiomis taisyklėmis nustatoma Swap.lt veiklos ir naudojimosi svetaine tvarka bei Swap.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos (toliau – Taisyklės).

1.3. Swap.lt vartotoju yra laikomas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, norintis patalpinti ar peržiūrėti Swap.lt skelbiamą skelbimą apie siūlomus objektus (toliau – Skelbimas), naudotis Swap.lt teikiamomis paslaugomis ar bet kokia kita forma naudojantis Swap.lt (toliau – Vartotojas).

1.4. Taisyklės yra privalomos tiek registruotiems, tiek ir neregistruotiems Swap.lt Vartotojams.

1.5. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir bet kokia forma naudodamasis Swap.lt. Jeigu Vartotojas nesutinka su bent viena iš šių Taisyklių sąlyga, tai tokiam Vartotojui nesuteikiama teisė naudotis Swap.lt ir Vartotojas privalo nedelsdamas išeiti iš Swap.lt.

2. Skelbimai ir skelbimų talpinimas

2.1. Vartotojas yra atsakingas už Skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Patalpindamas skelbimą Swap.lt, Vartotojas patvirtina, kad:

2.1.1. Vartotojas yra veiksnus;2.1.2. Skelbime pateikti duomenys atitinka tikrovę, yra tikslūs, išsamūs ir teisingi;2.1.3. Vartotojas turi teisę ir visus reikalingus sutikimus bei leidimus talpinti Skelbimą, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę į nuotraukas ar bet kokius kitus intelektinės nuosavybės teisės saugomus objektus;2.1.4. Skelbimas ar Skelbimo turinys nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar interesų;

2.2. Vartotojas leidžia ir suteikia išimtinę teisę Swap.lt talpinti, atgaminti, atkurti, modifikuoti, padaryti viešai prieinamą ar bet kokiu kitu būdu viešai paskelbti Skelbimą ir visą Skelbimo turinyje esančią informaciją.

2.3. Swap.lt galima talpinti Skelbimus tik apie transporto priemonių (toliau – Objektas) keitimą. Po Skelbimų patalpinimo Vartotojas negali keisti pagrindinės informacijos – Skelbime nurodytos Objekto markės ir (arba) modelio. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Swap.lt skiltyje.

2.4. Draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas pageidavimas pirkti.

2.5. Draudžiama talpinti naują Objektą sename Skelbime. Apkeisto Objekto Skelbimas privalo būti ištrintas. Norėdamas apkeisti kitą tos pačios markės bei modelio Objektą, Vartotojas privalo sukurti naują Skelbimą.

2.6. Toje pačioje Skelbimų kategorijoje galima talpinti tik vieną to paties Objekto Skelbimą. Viename Skelbime galima atvaizduoti ir aprašyti tik vieną Objektą.

2.7. Vartotojui draudžiama Skelbime siūlyti kitus objektus ar paslaugas, nei Vartotojas nurodė pagrindiniame Skelbime; taip pat draudžiama pateikti klaidingą informaciją apie Objekto išorines ir vidines savybes ar bet kokiu kitu būdu klaidinti kitus Swap.lt Vartotojus.

2.8. Skelbime Objekto kaina privalo atitikti realią rinkos vertę. Skelbime draudžiama siūlyti Objektą, kuris yra parduotas, įkeistas, areštuotas, teisiškai apsunkintas bet kuriuo kitu būdu ar kuriuo Vartotojas neturi teisės laisvai disponuoti.

2.9. Skelbimo nuotraukos privalo atitikti siūlomą Objektą realybėje. Draudžiama talpinti nuotraukas, kuriose yra grafiniai vaizdai, raidės, skaitmenys, kiti asmenys ar Lietuvos Respublikos teisės aktų saugomos vertybės. Nuotraukos po jų padarymo gali būti redaguojamos tik keičiant jų padėtį arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Nuotraukos, kuriose nėra vaizduojamas Skelbime nurodytas Objektas, gali būti panaikintos.

2.10. Draudžiama naudotis Swap.lt žemiau nurodytais ir kitais neteisėtais tikslais:

2.10.1. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis Swap.lt turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);

2.10.2. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis Swap.lt turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;

2.10.3. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis Swap.lt turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuris keltų grėsmę Swap.lt ir jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

2.10.4. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis Swap.lt turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiklą.

2.11. Vartotojui draudžiama Skelbime ar kitose Swap.lt skiltyse pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų. Vartotojui draudžiama skelbti informaciją, kurioje minimi su Bendrove tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys, jų prekės ir (ar) paslaugos.

3. Vartotojo duomenų apsauga

3.1. Vartotojas užsiregistruodamas Swap.lt pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir miestą. Bendrovė pasilieka teisę paprašyti ir kitų Vartotojo duomenų.

3.2. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, deklaruoja, kad savo asmens duomenis talpinimui Swap.lt jis perduoda laisva valia ir sutinka, kad pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Bendrovės duomenų bazėje penkerius metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie Swap.lt sukurtos paskyros dienos, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas ilgesnis saugojimo terminas

3.3. Asmens duomenys Swap.lt tvarkomi šiais tikslais:

3.3.1. administruoti transporto priemonių skelbimų portalą Swap.lt, kaupti parduodamų transporto priemonių duomenų bazę bei teikti paslaugas Swap.lt Vartotojams;

3.3.2. tiesioginei rinkodarai vykdyti.

3.4. Vartotojas turi teisę:

3.4.1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir su jais susipažinti;

3.4.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti pateiktus asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

3.4.3. nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

3.5. Visus prašymus susijusius su Vartotojo duomenų apsauga, Vartotojas privalo pateikti raštu ir bendruoju klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu Swap.lt kontaktų skiltyje. Visais atvejais Vartotojui kreipiantis į Swap.lt jis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo tapatybę.

3.6. Vartotojas sutinka, kad jam naudojantis Swap.lt ir prisijungiant prie jos, sistema gali automatiškai registruoti Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą bei laiką.

3.7. Vartotojas sutinka, kad su jo Skelbime suteiktais asmens duomenimis gali susipažinti tretieji asmenys, juos peržiūrėti ir kopijuoti, jei šie duomenys yra nurodyti kaip „Kontaktiniai“.

3.8. Vartotojas suteikia teisę Bendrovei siųsti įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus ir informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, atsisakydamas šiuose pasiūlymuose nurodytu būdu.

3.9. Vartotojas sutinka, kad, atliekant Swap.lt atnaujinimus, jis gautų informacinius pranešimus apie šiuos atnaujinimus Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu.

3.10. Bendrovė įsipareigoja neteikti ir neatskleisti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

4. Intelektinė nuosavybė

4.1. Vartotojas suteikia teisę Bendrovei naudoti Skelbimuose patalpintas nuotraukas reklaminiais bendrovės tikslais, neatskleidžiant asmeninės Vartotojo informacijos.

4.2. Vartotojas sutinka, kad jo patalpinti Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuotas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią intelektinę nuosavybę, tampa Swap.lt duomenų bazės dalimi, Bendrovės ar Bendrovės įgaliotų asmenų gali būti saugomi ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytais būdais gali būti naudojami neribotą laiką, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Vartotojui autorinis atlyginimas už naudojimąsi jo Skelbime pateikta bet kokios formos intelektine nuosavybe, mokamas nebus.

4.3. Visų teisių į Swap.lt turinį savininkas yra Bendrovė ir turi išimtinę teisę į šio turinio naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikti Swap.lt, yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovei yra suteikta teisė jais naudotis.

4.4. Tretiesiems asmenims atlikus bet kokį Swap.lt turinio ar dizaino apdorojimą, kopijuojant ar kitaip naudojant Swap.lt turinį be raštiško Bendrovės sutikimo, tokie veiksmai bus traktuojami kaip autorių ar kitų Bendrovės teisių pažeidimas, už kurį gali kilti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė. Šis apribojimas netaikomas, jeigu Vartotojai atlieka aukščiau išvardytus veiksmus su savo pačių įkeltais Skelbimais.

5. Taisyklių pažeidimas

5.1. Vartotojas privalo laikytis Swap.lt nurodytų Skelbimo talpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Bendrovė turi teisę be atskiro Vartotojo įspėjimo Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, redaguoti, blokuoti jų matomumą, pašalinti ar kitaip elgtis su Skelbimais savo nuožiūra.

5.2. Bendrovė be atskiro Vartotojo įspėjimo gali atlikti šiuos Skelbimo redagavimo veiksmus, jei Skelbime pateikta informacija skiriasi nuo vaizdo Skelbimo nuotraukoje:

5.2.1. atlikti būtinus pakeitimus, kad nebūtų klaidinami kiti Swap.lt Vartotojai.

5.3. Vartotojas apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, informuojamas registracijos metu nurodytu el. paštu.

5.4. Vartotojas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės už pateiktos informacijos neatitikimą tikrovei bei Lietuvos Respublikos teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos.

5.5. Vartotojui pažeidus Taisykles ar galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Swap.lt ar naudojimąsi Swap.lt paslaugomis.

6. Bendrovės atsakomybė

6.1. Bendrovė atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, atitinkančiame Taisyklių reikalavimus, techninį patalpinimą į Swap.lt ir svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.

6.2. Bendrovė neatsako už Skelbime pateiktos informacijos neatitikimą tikrovei ir (ar) jų turinį, taip pat ir žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo Swap.lt.

6.3. Už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą yra atsakingas pats Vartotojas. Bendrovė neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti, jei tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

6.4. Bendrovė neatsako už Swap.lt ar svetainės duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl išorinių priežasčių, kurie nepriklauso nuo Bendrovės veiklos.

7. Sąlygų keitimas

7.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Taisyklių nuostatas, teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimo sąlygas. Vartotojui, toliau naudojantis Swap.lt, pakeitus ar papildžius Taisykles, jo veiksmai traktuojami kaip sutikimas su Taisyklių pakeitimais.

8. Slapukų politika

8.1. Swap.lt naudojami slapukai (angl. „cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Vartotojo tinklo naršyklę ir saugomos Vartotojo kompiuterio kietajame diske. Kai Vartotojas pirmą kartą apsilanko Swap.lt , slapukai yra perkeliami į jo kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

8.2. Swap.lt slapukus naudoja skaidriai ir atsakingai. Vartotojas visuomet gali savo naršyklėje peržiūrėti, kokie slapukai buvo įrašyti, taip pat, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdamas nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus. Tokiu atveju kai kurios Swap.lt funkcijos gali neveikti.

9. Taikytina teisė

9.1. Swap.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Bet kokie ginčai, kilę dėl Swap.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisme.